اعضای کمیته علمی و اجرایی یازدهمین همایش انجمن خون و سرطان کودکان ایران

۱۳۹۷/۰۵/۱۹

 

رئیس همایش
 دکتر حسن ابوالقاسمی

 

دبیرعلمی همایش
دکتر غلامرضا باهوش
 دبیرعلمی همایش
دکتر بی بی شهین شمسیان
 

 

دبیر اجرایی همایش
 دکترمحمد علی احسانی

 

اعضای کمیته علمی:

پروفسور محمد تقی ارزانیان
پروفسور محمد پدرام
دکتر محمد فرانوش

دکتر پیمان عشقی
دکتر امیرعباس هدایتی اصل
دکتر عظیم مهرور

دکتر کوروش گودرزی پور
دکتر عزیز اقبالی

اعضای کمیته اجرایی:

دکترمحمد علی احسانی
آقای محمدجواد محمدخانی
آقای روح اله صائمی

دکتر فرشته بخشعلیان