ثبت نام در همایش

فرم

  • لطفا قبل از شروع ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمائید.

    1- متقاضی محترم: ثبت نام در این مرحله، اولیه می باشد لطفا به سامانه آموزش مداوم (www.ircme.ir - شناسه برنامه 151634) مراجعه و ثبت نام خود را قطعی و نهائی نمائید. 2- جدول گروه هدف را در صفحه اصلی سایت کنگره مطالعه نمائید. 3- شرکت کنندگانی که در گروه هدف نمی باشند به عنوان سهمیه آزاد بوده و هزینه ثبت نام آنها دومیلیون ریال می باشد.
  • لطفاء ایمیل غیر آکادمیک ثبت نمائید.