هفتمین همایش انجمن – تهران مفید (۱۳۹۱)

۱۳۹۱/۰۵/۲۲

هفتمین همایش سراسر انجمن خون و سرطان کودکان ایران با موضوع جایگاه تصویربرداری در هماتولوژی  و انکولوژی کودکان در سال ۱۳۹۱ بیمارستان مفید برگزار گردید.