دستورالعمل نگارش و ارائه ی پوستر همایش

۱۳۹۸/۰۴/۱۹
دستورالعمل نگارش و ارائه ی پوسترهمایش:

۱  عزیزانی که مقالات آن ها بصورت ارائه پوستر پذیرفته شده است ضروری است که مقاله ی خود را  بر اساس این فرمت طراحی و ارائه نمایند. 

۲ – پوستر به صورت عمودی و در ابعاد ۹۰ سانتی متر برای ارتفاع و ۶۰ سانتی متر برای عرض تهیه شود و از پذیرش پوسترهایی که بصورت افقی تدوین و نگارش شده باشد، معذوریم ( مطالب باید حداقل ۳ سانتی متر از حاشیه پوستر فاصله داشته باشد).
۳-  نوشتار پوستر نیز بر اساس دستوالعمل زیر تنظیم گردد :
 با فونت ۵۰ B Nazanin   :– عنوان مقاله
با فونت ۲۸ B Nazanin     :– نام نویسندگان و مراکز
با فونت ۲۲ B Nazanin    – متن فارسی:
با فونت ۲۲ Times New Roman   – متن انگلیسی: 
 متن پوستر بایستی به زبان فارسی نوشته شود.
۴- پوستر باید به صورت یکپارچه در یک صفحه تهیه شود، دبیرخانه همایش به هیچ عنوان پوسترهای تهیه شده بر روی کاغذ های A۴ را نمی پذیرد
۵- در پوستر ها باید کلیه مواردضروری مربوط به یک مقاله کامل به ترتیب زیر رعایت شود:
الف) عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان (نام نویسنده اصلی با ستاره مشخص شود و زیر نام ارائه دهنده خط کشیده شود)، نام و آدرس دانشگاه یا موسسه، متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش کار، نتایج و بحث و مراجع
۶- گواهی ارائه مقاله فقط برای افرادی که پوستر خود را در زمان، تاریخ و محل اعلام شده ارائه دهند با احراز هویت بصورت حضوری تقدیم خواهد شد.
۷- نویسنده پوستر در زمان نمایش پوستر ها در کنار پوستر خویش حضور داشته باشد.(در صورتیکه فرد دیگری پوستر را ارائه خواهد کرد حتما از مطالب پوستر مطلع باشد.)
۸- در صورت هم زمانی ارائه بیش از دو پوستر لطفا مسئول مربوطه را مطلع نمایید در غیر اینصورت در مقابل عدم ارائه گواهی توسط دبیرخانه کنگره مسئولیتی متوجه دبیر خانه نخواهد بود.

قالب پوستر همایش