تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان

امتیاز برنامه «سیزدهمین همایش انجمن خون و سرطان کودکان ایران و دومین کنگره بین المللی مشترک ایران و انجمن هماتولوژی اروپا»